Huishoudelijk reglement

Hieronder vind je de belangrijkste teksten uit het Huishoudelijk Reglement. Je wordt geacht het reglement te kennen. Behalve de rechten van een lid, staan er ook behoorlijk wat plichten in.

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de statuten (en de wet). Vaak wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement. Een huishoudelijk reglement is te wijzigen zonder een notaris in te schakelen.

art. 4 lid 5 en 6

5. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail aan de secretaris geschieden ná afloop van de competitie en vóór één (1) juni.
6. Bij tussentijdse opzegging of opzegging door een lid na aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, beslist het bestuur over de acceptatie daarvan.

art. 5 lid 2

2. De leden zijn zelf mede-verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging. Als uitwerking daarvan kan het bestuur de leden verplichten medewerking te verlenen aan het goed functioneren van competitiewedstrijden of toernooien, onder meer door beschikbaar te zijn als zaalwacht, teller, scheidsrechter of lijnrechter, bij op- en afbouw van speelvelden e.d. Bij verhindering hiertoe moeten de leden zelf zorgdragen voor adequate vervanging.

art. 9

De medische verantwoordelijkheid voor het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en/of enige andere door de vereniging georganiseerde activiteit, berust bij het betrokken lid. Ook de door een lid opgelopen blessures, van fysieke of psychische aard, komen voor rekening van het betrokken lid.

art 12 lid 5

Het toekennen van korting op reeds betaalde contributie, voor situaties waarin een lid voor langere tijd (maanden) is uitgeschakeld, is bij uitzondering wel mogelijk. Een verzoek daartoe moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de penningmeester en moet een zo duidelijk mogelijke motivatie en toelichting van het geval omvatten.

art. 36

Tenminste tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden:

  • de eerste algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen 3 maanden na aanvang van het verenigingsjaar […]
  • de tweede algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen 3 maanden vóór beëindiging van het verenigingsjaar […]

art. 38

1. De agenda voor een ledenvergadering zal tenminste 2 weken vóór de vergadering plaatsvindt aan de leden worden toegezonden en/of anderszins, bv. per website, worden kenbaar gemaakt.
..
4. De notulen van een ledenvergadering moeten binnen 6 weken als concept aan de leden worden toegezonden of anderszins, bv. per website, worden kenbaar gemaakt. In elke ledenvergadering moeten de notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd, waarna deze door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.